Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en gelden voor zowel zakelijke als particuliere afnemers van Kampeer & Outdoor Nederland B.V. en alle daaronder vallende webwinkels. Hebt u vragen omtrent de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via telefoon: +31 (0)85 303 07 87 of via Support@opblaasbaar-zwembad.be.

Algemene voorwaarden

– “Kampeer & Outdoor Nederland B.V.” geregistreerd bij de KVK onder nummer 78718902 – “Afnemer”: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Kampeer & Outdoor Nederland B.V..

Artikel 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Kampeer & Outdoor Nederland B.V, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Kampeer & Outdoor Nederland B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Kampeer & Outdoor Nederland B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Kampeer & Outdoor Nederland B.V. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
Kampeer & Outdoor Nederland B.V is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

Kampeer & Outdoor Nederland B.V behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Kampeer & Outdoor Nederland B.V het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
Alle door Kampeer & Outdoor Nederland B.V genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Kampeer & Outdoor Nederland B.V bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Kampeer & Outdoor Nederland B.V schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden. Overschrijding van de door Kampeer & Outdoor Nederland B.V opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. In geval Kampeer & Outdoor Nederland B.V de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Kampeer & Outdoor Nederland B.V op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Kampeer & Outdoor Nederland B.V te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kampeer & Outdoor Nederland B.V zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Kampeer & Outdoor Nederland B.V de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Kampeer & Outdoor Nederland B.V daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolgen heeft. In afwijking van lid 3 zal Kampeer & Outdoor Nederland B.V geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kampeer & Outdoor Nederland B.V kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
In geval van tussentijdse opzegging heeft Kampeer & Outdoor Nederland B.V naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. De vorderingen van Kampeer & Outdoor Nederland B.V op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kampeer & Outdoor Nederland B.V ter kennis gekomen omstandigheden Kampeer & Outdoor Nederland B.V goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Kampeer & Outdoor Nederland B.V de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hierboven genoemde gevallen is Kampeer & Outdoor Nederland B.V bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Kampeer & Outdoor Nederland B.V schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Kampeer & Outdoor Nederland B.V te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Kampeer & Outdoor Nederland B.V te melden. De klant dient het product – na overleg met Kampeer & Outdoor Nederland B.V – te sturen naar een door Kampeer & Outdoor Nederland B.V vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kampeer & Outdoor Nederland B.V ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Kampeer & Outdoor Nederland B.V deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Kampeer & Outdoor Nederland B.V het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Kampeer & Outdoor Nederland B.V behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kampeer & Outdoor Nederland B.V of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kampeer & Outdoor Nederland B.V schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kampeer & Outdoor Nederland B.V de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Kampeer & Outdoor Nederland B.V heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
Kampeer & Outdoor Nederland B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Kampeer & Outdoor Nederland B.V, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Als de Afnemer een factuur van Kampeer & Outdoor Nederland B.V niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Kampeer & Outdoor Nederland B.V op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Zie ook Artikel. 7. De garantieperiode die bij elk product staat aangegeven is de deugdelijke termijn zoals de wet die voorschrijft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Kampeer & Outdoor Nederland B.V tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Kampeer & Outdoor Nederland B.V, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Kampeer & Outdoor Nederland B.V heeft voldaan. Ingeval Kampeer & Outdoor Nederland B.V de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Kampeer & Outdoor Nederland B.V op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht
Indien Kampeer & Outdoor Nederland B.V door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Kampeer & Outdoor Nederland B.V als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Kampeer & Outdoor Nederland B.V zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Kampeer & Outdoor Nederland B.V en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u verder nog vragen? Bel dan +31 (0)85 303 07 87 of email naar Support@opblaasbaar-zwembad.be